May 16-20, 2018
Khabarovsk
boxing_korotkov@mail.ru